new

Български (България)English (United Kingdom)
Подход Подход в областта на енергийната ефективност

Подход в областта на енергийната ефективност

  • ПДФ

При реализацията на проектите в областта на енергийната ефективност ние предлагаме цялостно и крайно решение на нашите клиенти, което включва всички дейности по модернизацията на енергийните съоръжения и инфраструктурата: обследване за енергийна ефективност, проектиране, доставки, изграждане и монтаж, въвеждане в експлоатация и внедряване на мерките за енергийна ефективност. Ние винаги разглеждаме проектите от финансова гледна точка и предлагаме оптималното решение с най- кратък срок на откупуване на инвестицията. В работата си използваме внедрената система за управление на проекта в съответствие със стандартите от рамката на наръчника "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK), което ни помага за по- добро планиране и отчетност при реализация на проектите.

Основните дейности при реализацията на инвестиционните проекти и връзките между тях са представени на схемата по долу:

podhod_ee

 

Инвестиционният проект следва да се реализира на два основни етапа, като се прилагат добрите практики за управление на проекта.

При първият етап „ПОДГОТОВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИЯТА” следва да се направят ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИДЕЙНО ПРОЕКТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ осигуряване на финансиране и грант. В рамките на тези дейности ще се извършат проучванията на съществуващото състояние по отношение на енергийната ефективност, подготовката и извършването на необходимите измервания, обработката на данните и изготвянето на съществуващите и усъвършенствани енергийни баланси, технологичният, финансов и SWOT анализ и препоръката за мерки за повишаването на енергийната ефективност, идейното проектиране, съгласуването с Възложителя и утвърждаването от Възложителя на окончателното решение мерките за повишаване на енергийната ефективност. Също така ще бъдат направени бизнес и юридическият анализ на предприемача, проучването на възможности за финансиране и грант, подготовката на кандидатстване за финансиране и грант и съдействие при преговорите за финансиране и грант.

Изготвянето на съществуващите и усъвършенствани енергийни баланси, технологичният, финансов и SWOT анализ и препоръката за мерки за повишаването на енергийната ефективност, както и идейното проектиране се разработват  едновременно, тъй като са взаимно свързани. За тях се разработват модели, прави се анализ и симулации на различни варианти, докато не се намери оптималният вариант за бизнеса (най висока рентабилност и най-кратък срок на възвръщане на инвестицията). От особена важност е работата по първият етап да бъде извършена внимателно и прецизно, за да бъде намален риска за инвеститора при реализацията на инвестицията във вторият етап по проекта.

При вторият етап от проекта „Реализация на инвестицията” следва да се извършат ТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ, доставки, изграждане и монтаж, въвеждане в експлоатация и внедряването на мерките за енергийна ефективност. Използването на добрите практики при управлението на проекта и работата с екипи от професионалисти в различните направления са задължителни за успешната реализация на вторият етап от инвестиционният проект.

В съответствие с внедрената в ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ система за управление на проекта в съответствие със стандартите от рамката на наръчника "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK) управлението на проекта се извършва в следните направления: общо управление на проекта, управление на обхвата по проекта, управление на времето по проекта, управление на стойността (разходите) по проекта, управление на качеството по проекта, управление на човешкия ресурс по проекта, управление на комуникациите по проекта, управление на риска по проекта и управление на закупуването по проекта.