new

Български (България)English (United Kingdom)
Направления на дейност Термична газификация на биомаса (сингаз)

Термична газификация на биомаса (сингаз)

  • ПДФ

В направлението термична газификация на биомаса има добри условия за реализацията на следните проекти:

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ТЕРМИЧНА ГАЗИФИКАЦИЯ НА ЛИГНИНО ЦЕЛУЛОЗНА БИОМАСА И ДРУГИ ГОРИМИ ОТПАДЪЦИ

  • ПРОДУКТИ: Електрическа енергия, топлинна енергия (може да бъде трансформирана в пара, студ или допълнителна електрическа енергия), въгленов прах (пелети или брикети), биокатран
  • ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ ПРОДУКТИ: Възможно е за сметка на електрическата и топлинна енергия и производството на синтетичен биодизел директно от синтетичния газ
  • СУРОВИНА: Дървесна биомаса, селскостопански отпадъци (слама, стъбла от други земеделски култури, люспи от слънчогледово семе, ориз и др.) и бързо растящи дървесни видове, други горими отпадъци и суровини
  • ИЗТОЧНИЦИ НА СУРОВИНА: Редовна сеч, санитарна сеч, дърводобивна и дървопреработвателна промишленост, мебелна и хартиено целулозна промишленост, зърнопреработвателна промишленост, растениевъдни ферми, маслобойни, производители на олио
  • ОСНОВНА ТЕХНОЛОГИЯ: Термична газификация с междинен продукт синтетичен газ (сингаз)
  • ПРЕДИМСТВА:  20 годишен договор за гарантирано изкупуване на електрическата енергия на преференциална цена, възможност за работа на технологията с различни суровини при минимални настройки
  • ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: срок на откупуване на инвестицията 4- 5 години
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: Съдействие при осигуряване на банково финансиране