new

Български (България)English (United Kingdom)
Направления на дейност Течна ферментация на биомаса (биогаз)

Течна ферментация на биомаса (биогаз)

 • ПДФ

В направлението течна ферментация на биомаса има добри условия за реализацията на следните проекти:

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ БИОХИМИЧНА АНАЕРОБНА ТЕЧНА МЕТАНИЗАЦИЯ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ И СУРОВИНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

 • ПРОДУКТИ: Електрическа енергия, топлинна енергия (може да бъде трансформирана в пара, студ или допълнителна електрическа енергия), висококачествен Ph неутрален биотор
 • ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ ПРОДУКТИ: Възможно е за сметка на електрическата и топлинна енергия и производство на метан (за зареждане на автомобили) и сгъстен CO2 (за производството на газирани напитки или други промишлени консуматори)
 • СУРОВИНА: Оборски тор, остатъци от производството на фуражи (трици, бракувани зърно, брашно, фураж и др.), силажи, отпадъци от хранително вкусовата и преработвателна промишленост
 • ИЗТОЧНИЦИ НА СУРОВИНА: Растениевъдни ферми, животновъдни ферми, предприятия от хранително вкусовата и преработвателна промишленост (кланници и месопреработвателни, производители на консервирани храни, мандри, пивоварни, маслобойни, други зърнопреработватели, спиртоварни)
 • ОСНОВНА ТЕХНОЛОГИЯ: Биохимична анаеробна течна метанизация с междинен продукт биогаз
 • ПРЕДИМСТВА:  20 годишен договор за гарантирано изкупуване на електрическата енергия на преференциална цена, възможност за работа на технологията с различни суровини при минимални настройки, устойчиво и рентабилно решение на проблема с органичните отпадъци
 • ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: срок на откупуване на инвестицията 4 - 5 години
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: Съдействие при осигуряване на банково финансиране, възможност за изграждане на централата с външна инвестиция и впоследствие продажба на работещия бизнес

 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ БИОХИМИЧНА АНАЕРОБНА ТЕЧНА МЕТАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНИЧНИ УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ВОДИ

 • ПРОДУКТИ: Електрическа енергия за собствена консумация, топлинна енергия (може да бъде трансформирана в пара, студ или допълнителна електрическа енергия), висококачествен компост за озеленяване или запръстяване на сметища
 • ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ ПРОДУКТИ: Възможно е за сметка на електрическата и топлинна енергия и производство на метан (за зареждане на автомобили) и сгъстен CO2 (за производството на газирани напитки или други промишлени консуматори)
 • СУРОВИНА: Органична утайка от пречиствателни станции на канализационни битово фекални води
 • ИЗТОЧНИЦИ НА СУРОВИНА: Пречиствателни станции на канализационни битово фекални води
 • ОСНОВНА ТЕХНОЛОГИЯ: Биохимична анаеробна течна метанизация с междинен продукт биогаз
 • ПРЕДИМСТВА:  Дългосрочни договори с общините,  устойчиво и рентабилно решение на проблема с органичните утайки
 • ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: срокът на откупуване на инвестицията зависи от размера на безвъзмездната финансова помощ
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: Съдействие при осигуряване на банково финансиране и безвъзмездни финансови помощи

 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ БИОХИМИЧНА АНАЕРОБНА ТЕЧНА МЕТАНИЗАЦИЯ НА БИОРАЗГРАДИМА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ СЛЕД СЕПАРИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ(ТБО)

 • ПРОДУКТИ: Електрическа енергия, топлинна енергия (може да бъде трансформирана в пара, студ или допълнителна електрическа енергия), услуги за преработване на ТБО, метали и др. отпадъци, висококачествен компост за озеленяване или запръстяване на сметища
 • ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ ПРОДУКТИ: Възможно е за сметка на електрическата и топлинна енергия и производство на метан (за зареждане на автомобили) и сгъстен CO2 (за производството на газирани напитки или други промишлени консуматори)
 • СУРОВИНА: Сепарирана биоразградима органична фракция на твърди битови отпадъци
 • ИЗТОЧНИЦИ НА СУРОВИНА: Сепариращи инсталации за твърди битови отпадъци
 • ОСНОВНА ТЕХНОЛОГИЯ: Биохимична анаеробна течна метанизация с междинен продукт биогаз
 • ПРЕДИМСТВА:  20 годишен договор за гарантирано изкупуване на електрическата енергия на преференциална цена, устойчиво и рентабилно решение на проблема с депонирането на органични отпадъци
 • ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: срокът на откупуване на инвестицията зависи от размера на безвъзмездната финансова помощ
 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: Съдействие при осигуряване на банково финансиране и безвъзмездни финансови помощи