new

Български (България)English (United Kingdom)
Технологии Течна ферментация (биогаз)

Течна ферментация (биогаз)

  • ПДФ

При течната ферментация се налага втечняване на суровината, което я прави подходяща за органични отпадъци със сравнително ниско съдържание на сухо вещество. Технологията е базирана на процеса „биологична ферментация – метанизация“. Метанизацията е процес при който различни видове бактерии, разграждат биомасата от животински или растителен произход до горим газ, в безкислородна (анаеробна) среда. Газът, отделен при процесът на метанизация се състои основно от метан CH4 (до 70%), въглероден двуокис CO2 и малки (под 1%) количества други газове. Тази смесица от газове е позната като „биогаз” и нейните точни характеристики зависят от параметрите при които протича метанизацията. Биогазът се изгаря в двигатели с вътрешно горене при което се получава комбинирано производство на топло и електрическа енергия. Възможно е и обогатяването (ъпгрейд) на биогазът до 98 – 99 % съдържание на метан, каквото е съдържанието на метан в природният газ, и използването му като автомобилно гориво.

Основните технологични системи предвидени в предприятието са: складиране и подготовка на суровините (в съответствие с изискванията на европейските директиви за опазване на почвите от замърсяване с нитрати и предотвратяване емисиите на метан и сероводород в атмосферата), метанизация, комбинирано производство на топло и електрическа енергия, оползотворяване на отпадна топлоенергия, обработка на отпадъчни продукти и производство на биотор.