new

Български (България)English (United Kingdom)
Акценти

Акценти

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

  • ПДФ

Откритата процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” беше обявена на 28.06.2012 г. от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.