new

Български (България)English (United Kingdom)
Подход Подход в областта на ВЕИ и опазване на околната среда

Подход в областта на ВЕИ и опазване на околната среда

  • ПДФ

При реализацията на проектите в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазване на околната среда ние предлагаме цялостно и крайно решение на нашите клиенти и партньори, което включва всички дейности по изграждането на обекта и стартиране на бизнеса: прединвестиционно проучване, проектиране, доставки, изграждане и монтаж, въвеждане в експлоатация, стартиране на бизнеса и сервиз и поддръжка по време на експлоатация. Ние винаги разглеждаме проектите от финансова гледна точка и предлагаме оптималното решение с най- висока рентабилност на бизнеса. В работата си използваме внедрената система за управление на проекта в съответствие със стандартите от рамката на наръчника "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK), което ни помага за по- добро планиране и отчетност при реализация на проектите.

Основните дейности при реализацията на инвестиционните проекти и връзките между тях са представени на схемата по долу:

podhod_vei

 

Инвестиционните проекти се реализират на два основни етапа, като се прилагат добрите практики за управление на проекта.

При първата дейност „ДЕФИНИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ ПО ПРОЕКТА” (като част от управлението на проекта) се извършат дефинирането и планирането по основните направления по проекта (обхват, време, финанси, качество, човешки ресурси, комуникации, риск и закупуване). Планирането по проекта не се прави еднократно, то се наблюдава и актуализира през целия период на реализация на проекта.

При първият етап „ПОДГОТОВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИЯТА” се правят „ПРЕД ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И ИДЕЙНО ПРОЕКТИРАНЕ”, „техническо и работно проектиране” и „осигуряване на финансиране и грантове”. В рамките на тези дейности се извършват и необходимите проучвания, разработва се технологията, прави се финансов и SWOT анализ на бизнеса, разработва се стратегия за управление на бизнеса, извършва се обследването на терена за реализация на инвестицията, съгласуването с контролните органи, разработването на идейното проектиране и утвърждаването от инвеститора на окончателното решение за бизнеса. След това се правят и техническото и работно проектиране, съгласуването на проектирането, както и бизнес и юридическият анализ на предприемача, проучването на възможности за финансиране и грантове, подготовката на кандидатстване за финансиране и грантове и съдействие при преговорите за финансиране.

Технологията, финансовият и  SWOT  анализ на бизнеса, стратегията за управление на бизнеса и идейното проектиране се разработват  едновременно, тъй като са взаимно свързани. За тях се разработват модели, прави се анализ и симулации на различни варианти, докато не се намери оптималният вариант за бизнеса (най висока рентабилност и най-кратък срок на възвръщане на инвестицията). От особена важност е работата по първият етап да бъде извършена внимателно и прецизно, за да бъде намален риска за инвеститора при реализацията на инвестицията във вторият етап по проекта.

При вторият етап от проекта „Реализация на инвестицията” се извършат, „доставките”, „изграждането и монтажът”, „въвеждането в експлоатация и стартирането на бизнеса”. Използването на добрите практики при управлението на проекта и работата с екипи от професионалисти в различните направления са задължителни за успешната реализация на вторият етап от инвестиционният проект.

„Организация, мониторинг и контрол по проекта” като дейност от управлението на проекта ще се извършва през целия период на реализация на проекта.

В съответствие с внедрената в ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ система за управление на проекта в съответствие със стандартите от рамката на наръчника "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK) управлението на проекта се извършва в следните направления: общо управление на проекта, управление на обхвата по проекта, управление на времето по проекта, управление на стойността (разходите) по проекта, управление на качеството по проекта, управление на човешкия ресурс по проекта, управление на комуникациите по проекта, управление на риска по проекта и управление на закупуването по проекта.