new

Български (България)English (United Kingdom)
Направления на дейност Суха ферментация на биомаса (биогаз)

Суха ферментация на биомаса (биогаз)

  • ПДФ

В направлението суха ферментация на биомаса има добри условия за реализацията на следните проекти:

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ БИОХИМИЧНА АНАЕРОБНА СУХА МЕТАНИЗАЦИЯ НА БИОРАЗГРАДИМА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ПРЕДИ СЕПАРИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ(ТБО)

  • ПРОДУКТИ: Електрическа енергия, топлинна енергия (може да бъде трансформирана в пара, студ или допълнителна електрическа енергия), услуги за преработване на ТБО, метали и др. отпадъци, висококачествен компост за озеленяване или запръстяване на сметища
  • ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ ПРОДУКТИ: Възможно е за сметка на електрическата и топлинна енергия и производство на метан (за зареждане на автомобили) и сгъстен CO2 (за производството на газирани напитки или други промишлени консуматори)
  • СУРОВИНА: Твърди битови отпадъци
  • ИЗТОЧНИЦИ НА СУРОВИНА: Сметища за твърди битови отпадъци
  • ОСНОВНА ТЕХНОЛОГИЯ: Биохимична анаеробна суха метанизация с междинен продукт биогаз
  • ПРЕДИМСТВА:  20 годишен договор за гарантирано изкупуване на електрическата енергия на преференциална цена, устойчиво и рентабилно решение на проблема с депонирането на органични отпадъци
  • ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: срокът на откупуване на инвестицията зависи от размера на безвъзмездната финансова помощ
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: Съдействие при осигуряване на банково финансиране и безвъзмездни финансови помощи