new

Български (България)English (United Kingdom)
Направления на дейност Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

  • ПДФ

В направлението енергийна ефективност има добри условия за реализацията на следните проекти:

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  • ПРОДУКТИ: Намалени разходи за енергия в производството
  • ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ: Модернизация на производството, преноса и консумацията на: пара, гореща вода, студ, електроенергия. Модернизация на отоплението, вентилацията и климатизацията. Инсталиране на системи за автоматизация. Изграждане на системи за ко или поли генерация.
  • ПРЕДИМСТВА:  Спестявания от намаляване на разходите за закупуване на енергия и енергоносители при непрекъснато увеличаващи се цени за тях.
  • ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: срок на откупуване на инвестициите в енергоспестяващи мерки 1 - 3 години
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: Съдействие при осигуряване на банково финансиране и безвъзмездни финансови помощи

В момента има действаща процедура за осигуряване на безвъзмездно финансиране в областта на енергийната ефективност, което е много добра предпоставка за реализацията на такива проекти в промишлеността.

 

Откритата процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” беше обявена на 28.06.2012 г. от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.