new

Български (България)English (United Kingdom)
Ползи от дейността

Ползи от дейността

 • ПДФ

Ползите от реализацията на проекти и бизнеси в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), опазване на околната среда и енергийната ефективност са големи и могат да бъдат систематизирани в няколко направления:

Екологичен ефект 

 • Намаляване на емисиите на парниковите газове (намаляване на последствията от глобалното затопляне)
 • Намаляване на разходите на вода (изчерпаем ресурс)
 • Решения за преработката на отпадъци (отпадък от санитарната сеч в горите, прочистване на сечищата от клони и отпадна дървесна биомаса, отпадъци от селското стопанство, битови отпадъци)
 • Затворен цикъл на хранителните вещества (производството на биопродукти)
 • Повишаване на санитарната безопасност (вследствие на преработката на отпадъци)

 

Социален ефект 

 • Създаване на нови работни места
 • Развитие на селски райони с по- нисък стандарт на живот
 • Намаляване на цените на продуктите към крайните потребители (вследствие на намаляване на себестойността при повишаването на енергийната ефективност)

 

Икономически ефект

 • Намаляване на зависимостта на държавата от вноса на природни горива
 • Допълнителен доход за бизнеса по отношение на ВЕИ (стимулиран от държавата и Европейският съюз)
 • Допълнителен доход за бизнеса по отношение на енергийната ефективност (вследствие на намаляване на разходите за енергия)
 • В краткосрочна перспектива: конкурентна (дори по- ниска) цена на енергията от биомаса спрямо енергията от природни горива, чиято цена се покачва непрекъснато
 • Намаляване на разходите за пренос на енергия чрез производството и на мястото на потребление
 • Производството на биопродукти, които не се произвеждат по друг начин

 

Изпълнение на европейските политики 

 • Принос към целите на ЕС за устойчива енергетика
 • Принос към целите на ЕС за опазване на околната среда
 • Принос към целите на ЕС за развитие на селските райони